Jsi správný Kohoutovičák?

Pak pro tebe něco máme

To mě zajímá »

Volební program 2022 - 2026VEŘEJNÝ PROSTOR A INFORMOVANOST

Komunikace a transparentnost - funkční a intuitivní web ÚMČ s interaktivními formuláři pro nejrůznější životní situace, aktuální informace na sociálních sítích radnice, čtivý Kohoutovický kurýr a využívání moderních aplikací jako Mobilní rozhlas je pro nás priorita. Stejně tak sociologické průzkumy, veřejná projednání a participace veřejnosti. Zavedli jsme jmenovité hlasování na všech úrovních. Bereme za samozřejmost možnost si dohledat, kdo jak hlasoval.

Vybavený a funkční veřejný prostor - opravujeme všechna schodiště v Kohoutovicích. Zahájili jsme generální opravy chodníků (Voříšková, Chopinova), v této opravě hodláme postupně pokračovat ve všech částech Kohoutovic. Údržba a doplňování laviček a odpadkových košů je pravidelnou a automatickou záležitostí, nová místa zřizujeme i na základě námětů Vás všech.

Kontejnerová stání a odpady - hodláme pokračovat v postupné opravě, rozšíření a celkovém zkulturnění kontejnerových stání. Zajistili jsme jejich pravidelný úklid a doplnění tříděného odpadu tam, kde chyběl. A to včetně kontejnerů na BIO odpad. U Lipska zrealizujeme pilotní projekt podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Zahrádkářům se usnadnila likvidace bioodpadu formou kontejneru na biomasu, v čemž chceme pokračovat.

Boj s holuby - řešíme pilotním projektem odchytových klecí, které se osvědčily. Doplnit je chceme dalšími metodami, jako jsou holubníky a sokolníci.

Radnice a její okolí - dlouhodobě zanedbaná budova by měla projít rekonstrukcí tak, aby byla opravdu bezbariérová a přívětivá ke všem návštěvníkům. Dětské hřiště v jejím okolí dovybavíme a zbudujeme v jeho okolí komunitní zahradu s vyvýšenými záhonky.

Stavební dvůr - stavební dvůr musí sloužit v první řadě těm, kteří zde již bydlí. Dlouhodobě se zasazujeme o to, aby zde vznikl Kohoutovický Central Park s domem pro seniory a ekumenickým centrem. O podobě celého území chceme vést širokou diskuzi v rámci územní studie, jejíž vytvoření se nám podařilo prosadit. Zásadní pro nás je, aby jakýkoliv zásah v tomto území neohrozil úroveň bydlení v přiléhajících lokalitách, jako je Bašného, Talichova a Žebětínská.

Nový územní plán - zásadní témata plánovaného nového Územního plánu města Brna se nám podařila prosadit. Zeleň je to největší bohatství, co zde máme, a proto ji nenecháme zalít asfaltem a betonem.


ZELEŇ

Sázení stromů a péče o zeleň - doplníme další travnaté plochy o květinové záhony. Z testovacího režimu mozaikové seče uděláme standard sečení v Kohoutovicích. Budeme přísně dbát na styl a dobu sečení za použití nové technicky a spolupráce s profesionály tak, aby sečení bylo šetrné k ptákům, hmyzu a reflektovalo i teplotní extrémy. Zasadíme se o obnovu lesů v blízkém okolí. Chceme pokračovat v akci Výsadba stromu pro dítě. Již letos bude kohoutovický vánoční strom živý zasazený strom.

Park Axmanova - na vyhlídce mezi ulicemi Jírovcova a Axmanova zbudujeme za přispění společnosti Tescan nový park, a to na základě architektonické soutěže a participace občanů.

Boj proti suchu - ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brno (KAM Brno) realizujeme projekt na efektivní zadržení vody v krajině. Dešťová voda z panelových domů tak již nepoteče do kanalizace, ale do veřejné zeleně. Prověříme a obnovíme obecní studny, aby byly pro občany k využití. Nainstalujeme další pítka na vodu v okolí sportovišť. Dětská hřiště osadíme interaktivními vodními prvky. V areálu Lipsko dobudujeme vodní prvky.

Kultivace lomu - ve spolupráci s MČ Brno-Žebětín se zasadíme o rekultivaci prostoru bývalého lomu na místo pro setkávání či sport v přírodě.


BYDLENÍ

Revitalizace bytových domů - po více než 20 letech od provedení zateplení a nástaveb naše obecní domy potřebují komplexní revitalizace fasád, včetně prověření energetické náročnosti, což jsme již započali a budeme v tom pokračovat. Ve spolupráci s městskými firmami budeme provádět osazení obecních domů zelenou střechou, fotovoltaickými panely a instalaci tepelných čerpadel.

Správa domů a výběr nájemníků - navážeme na úspěšné zpřehlednění žádostí a procesu přidělování bytů včetně zveřejňování seznamu žadatelů. Zavedeme jak elektronizaci komunikace nájemníka se správcem MOP a jeho službami, tak i elektronizaci pro žadatele o obecní byt.

Bezpečný vstup na čip - umožníme nájemcům obecních domů vstup na čip včetně možnosti využívat technologie NFC v mobilních telefonech.

Kolárny v obecních domech - zavádíme kolárny s držáky na zavěšení kol a chytrými nabíječkami na elektrokola do každého obecního domu.


ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Živé sousedství - udržujeme a rozvíjíme tradiční kulturní akce jako Mladé hody, Gastrofestival a farmářské trhy, Kouzelné odpoledne, Dny seniorů či Vánoční zvonění. Vrátíme do Kohoutovic tradici letního kina.

Knihovna a senior point - za pomocí dotačních projektů se změní knihovna na důstojné a moderní zázemí čtenářů tak, aby odpovídala 21. století. I nadále budeme finančně podporovat knihovnu v nákupu interaktivních knih pro školní a předškolní děti. Zásadním způsobem chceme vylepšit prostor pro setkávání našich seniorů. Podporujeme aktivity klubů seniorů. Vybudujeme nejen pro ně hřiště na pétanque či kuželky a opravíme workout za Domem s pečovatelskou službou (DPS).

Bydlení seniorů v sousedství mateřské školy - připravíme pilotní projekt na nástavbu školky o byty pro seniory. Díky tomu bude rozšířena kapacita bydlení pro seniory, a navíc vznikne možnost vzájemného obohacování našich nejmladších občanů s těmi nejstaršími.

Dětská hřiště a sportoviště - pravidelná údržba a doplňování prvků na dětských hřištích je priorita. Dětská hřiště bez stínu dovybavíme stínícími plachtami tak, jako už dříve u pískovišť. Na základě vytvářené koncepce sportovišť podporujeme takové projekty, jakými jsou například vybudování skateparku, hokejbalového hřiště s možností ledové plochy v zimě, či nafukovací haly.

Výběh a agility park pro psy - opravíme a doplníme současný park pro psy u Tatranu a navíc zbudujeme nový při ulici Chironova.

Efektivní řízení a provoz škol - podporujeme administrativní sloučení mateřských a základních škol, čímž dojde k ekonomičtějšímu provozu a možnosti rozšíření jejich kapacit. Věříme, že každý ředitel by měl být schopen si další funkční období obhájit v otevřeném výběrovém řízení.

Moderní školy - nasměrovali jsme naše základní školy do 21. století pořízením interaktivních tabulí, pokračovat chceme ve všech třídách. Díky velké finanční podpoře škol se podařila zásadní proměna vnitřních prostor škol, především školních tělocvičen, chodeb a IT třídy. Snížíme energetickou náročnost škol doplněním zelených střech s fotovoltaikou. To vše s maximálním využitím městských, státních i evropských dotací.

Edukační centrum Pavlinda a SVČ Legáto - podporujeme volnočasové aktivity dětí a mládeže a zbudování centra pro jejich setkávání za ZŠ Pavlovská. Zvýšíme dotace pro jejich činnost. V Legatu opravíme sociální zázemí. Podporujeme vznik spolku dobrovolných hasičů.

Kulturní a sportovní centrum - v lokalitě pod poštou chceme připravit projekt výstavby multifunkčního domu pro nejrůznější společenské vyžití.

Volnočasový areál Voříškova - podporujeme využití prostoru v okolí fotbalového hřiště TATRAN tak, aby sloužil všem, ať už organizovaným, či neorganizovaným sportovcům, pejskařům, nebo jen těm, kteří si chtějí udělat hezkou vycházku do lesa.


DOPRAVA A BEZPEČNOST

Kamerový systém - bezpečnost je klíčové téma. Ve spolupráci s Městskou policií jsme zavedli kamerový systém na veřejných místech, kde se opakují přestupky a trestné činy (např. prostranství u polikliniky). Tento systém budeme nadále rozšiřovat (u Aquaparku, v obchodním centru Lipsko, na trolejbusové konečné, v okolí ubytovny Podlesí).

Bezpečné přechody a chodníky - přechodem na Výletní či chodníkem k Lidlu to pro nás nekončí, zbudujeme nové chodníky na Myslivní, Talichově či velmi potřebný z Hájenky do obory. V rámci oprav a zklidnění Libušiny třídy se také zasadíme o bezpečný přechod nad poštou. Chytrá značka, pilotní brněnský projekt, míří do finále, pokud se osvědčí, umístíme ji i na další místa, především před ZŠ Pavlovská.

Propojené cyklostezky - zbudujeme cyklostezku z údolí Voříškovy směr Libušina třída, kterou jsme nechali vyprojektovat. Trasy cyklostezek plánujeme ve spolupráci s cyklokoordinátorem v rámci studie proveditelnosti, která je zadána tak, aby byly cyklotrasy logicky napojeny na Brno a okolí. Zasadíme se o vybudování i dalších cyklostezek v ulici Šárka a od Pavlovské do Bosonoh. Podporujeme vytváření bezpečné cesty do škol na kole a vznik koláren jak ve školách, tak v bytových domech.

Městská hromadná doprava - ve spolupráci s odborem dopravy MMB vybudujeme zálivy pro MHD na zastávkách Anthropos. Nechceme, aby přes Kohoutovice proudilo tolik aut z okolních městských částí, díky čemuž se tvoří dopravní zácpy. Zasadíme se o digitální infotabule s časy odjezdů.

Parkování - rozšiřování parkování musí být vždy v harmonii s okolím, především se zelení. Příkladem jsou nové parkovací plochy na Uličce, které jsou projektovány tak, že lipová alej není parkováním ohrožena a zasakovací dlaždice umožňují využití dešťové vody v zeleni, tedy nikoliv odtok do kanalizace. Podporujeme výstavbu parkovacích domů na ulicích Voříškova a Stamicova za podmínky zachování stávajících parkovacích stání zdarma. Vytvoříme podmínky pro budování dalších veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily.